best website templates

Правилник

Такмичење харфе
„Меморијал Милица Барић“
27 – 28. април 2024.Члан 1

Удружење харфиста и пријатеља харфе Србије (у даљем тексту: организатор такмичења) организује Такмичење харфе „Меморијал Милица Барић“ (у даљем тексту такмичење). Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој могу учествовати студенти основних и мастер студија, ученици средњих и основних школа Србије, као и ученици приватних музичких школа Србије.

Члан 2

Право учешћа на такмичењу имају сви који испуњавају услове задате пропозицијама и који благовремено поднесу пријаве.

Члан 3

Такмичење се одвија по Правилнику који укључује Пропозиције такмичења и Правилник о раду жирија. Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, Пропозицијама програми и категорије такмичара, а Правилником о раду жирија начин рада жирија и рангирање кандидата.

Члан 4

Циљеви одржавања такмичења су:

• промоција свирања харфе у Србији;
• подизање уметничких домета;
• развијање позитивних друштвених вредности;
• развијање такмичарског духа;
• размена искустава професора харфе;
• повезивање, међусобна комуникација, размена мишљења, креативан напредак, сарадња музичких школа и факултета из различитих градова Србије.
• подстицање родне равноправности.

Члан 5

Организатор такмичења:

• одређује време одржавања такмичења;
• доноси Пропозиције такмичења и Правилник о раду жирија;
• одређује висину донације;
• именује жири такмичења и секретара жирија.

Члан 6

Програм може садржати композиције за соло харфу (оригинали и транскрипције), као и концерте и концертне комаде (уз пратњу клавирског сарадника). У том случају такмичар је у обавези да обезбеди учествовање клавирског сарадника.
Такмичар изводи програм напамет у целости.

Члан 7

Организатор такмичења обезбеђује коришћење инструмената за припрему и наступ такмичара. Организатор такође обезбеђује и штимовање инструмената за потребе наступа. Уколико неко од такмичара жели да користи сопствени инструмент, то је дозвољено, али је такмичар у обавези да сам обезбеди транспорт, намештање и штимовање инструмента.

Члан 8

Пријаве кандидата подносе се путем онлајн форме која се налази на сајту такмичења. Рок за пријављивање кандидата је 17. април 2024. године. Образац пријаве садржи:

• име и презиме кандидата;
• датум и место рођења;
• категорија, степен студија/разред у школи
• назив факултета/школе и град;
• име и презиме наставника/професора;
• контакт, е-маил адреса;
• програм (композитор, назив дела, број, став и минутажа за сваку композицију).

Члан 9

Уз пријаву учесник је дужан да достави доказ о уплати донације. У случају отказивања учешћа, новац уплаћен за донацију се не враћа. Донација за такмичење износи 2000 динара за I, II и III категорију, 2500 динара за IV, V и VIII категорију, 3000 динара за VI и VII категорију.

Уплату извршити на жиро-рачун:

Удружење харфиста и пријатеља харфе Србије
Теразије 26
11000 Београд
бр. рачуна 165-631-92

Члан 10

Кандидат може извршити измену једне од најављених композиција, ако је измена пријављена пре почетка такмичења Секретару жирија у категорији у којој кандидат наступа.

Члан 11

Број категорија одређује Организатор такмичења.

I категорија (није старосно ограничена, прва и друга година учења харфе) до 6 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.
II категорија (није старосно ограничена, трећа и четврта година учења харфе) до 9 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.
III категорија (није старосно ограничена, пета и шеста година учења харфе) до 12 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.
IV категорија (није старосно ограничена, ученици првог и другог разреда средње музичке школе) до 16 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.
V категорија (није старосно ограничена, ученици трећег и четвртог разреда средње музичке школе) до 20 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера.
VI категорија (није старосно ограничена, студенти прве и друге године студијских програма за харфу) од 20 до 25 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера или једно дело домаћег аутора.
VII категорија (није старосно ограничена, студенти треће , четврте године и мастер студијских програма за харфу) од 25 до 30 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција женског композитора или аранжера или једно дело домаћег аутора.
VIII категорија (отворена за љубитеље музике, аматере, али и харфисте свих узраста који имају жељу да свирају нестандардан репертоар за харфу) од 5 до 15 минута програма, две или више композиција, обавезна је једна композиција нестандардног репертоара за харфу (аранжмани популарне, џез и филмске музике, композиције експерименталног карактера, ауторске нумере или импровизација).

Члан 12

Сваки кандидат је дужан да преда три примерака нотног материјала композиција које изводи на такмичењу, Секретару такмичења, по доласку на такмичење.

Члан 13

Резултати такмичења објављују се на крају такмичарског дана и биће доступни на Facebook страници Такмичења харфе „Меморијал Милица Барић“ и на сајту Такмичења харфе „Меморијал Милица Барић“

Члан 14

По завршетку такмичења, на завршном, свечаном концерту уручују се Дипломе, Награде и проглашава Лауреат такмичења.

Члан 15

Награђени учесници добијају диплому која садржи следеће податке:

• име и презиме кандидата;
• податке о награди и категорији;
• потпис председника жирија;
• потпис и печат организатора такмичења.

Диплома Лауреата такмичења садржи следеће податке:

• име и презиме кандидата;
• податке о награди и категорији;
• потпис председника жирија;
• потпис и печат организатора такмичења.

Члан 16

Такмичење ће бити снимано, а снимци награђених учесника могу се користити у едукативне сврхе. Такмичари се узимањем учешћа на такмичењу аутоматски одричу права на материјалну надокнаду поводом евентуалног коришћења снимка у едукативне сврхе, евентуалних радио и телевизијских снимања или продукције аудио и видео материјала.

Члан 17

Награде такмичења ће бити накнадно објављене.

Члан 18

Пријављивањем на такмичење, такмичар аутоматски прихвата све одредбе и чланове Правилника.

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА

Члан 1

Овим Правилником дефинише се начин рада жирија и рангирања учесника Такмичења харфе „Меморијал Милица Барић“ у Србији.

Члан 2

Организатор такмичења, Удружење харфиста и пријатеља харфе Србије, именује чланове жирија, секретара жирија и одређује председника жирија. Чланови жирија и секретар бирају се из редова истакнутих харфиста.

Члан 3

Жири се састаје најмање пола сата пред почетак Такмичења и упознаје се са овим Правилником и Пропозицијама такмичења.

Члан 4

Члан жирија не може оцењивати кандидата са којим је у сродству, као ни кандидата коме је наставник тј професор.

Члан 5

Председник жирија је дужан да по завршетку категорије Такмичења изнесе организатору предлог учесника програма на завршном концерту.

Члан 6

Секретар жирија је дужан:

• да упозна чланове жирија са Правилником такмичења, пропозицијама и Правилником о раду;
• да прати рад жирија;
• да најављује наступе кандидата и даје знак за почетак наступа;
• да прикупи уредно попуњене образце који се воде о наступу такмичара од чланова жирија по завршетку категорије;
• да обавести жири уколико дође до одступања у програму или о неким другим неправилностима.

Члан 7

Обрасци који се воде о наступу такмичара једне категорије садрже:

• датум одржавања такмичења;
• категорију;
• редни број, име и презиме кандидата;
• име и презиме сваког члана жирија;
• рубрике у које се уносе награде;
• место за потпис свих чланова жирија и секретара жирија;
• место за оверу организатора и датум.
Распоред на коме се објављују резултати по одржаном такмичењу садржи:
• име и презиме кандидата по редоследу наступа;
• освојену награду;
• место за потпис председника жирија;
• место за оверу организатора и датум.

Члан 8

Жири доноси одлуку о наградама по завршетку сваке категорије. Сваки члан жирија похвале и критике износи пред своје колеге из жирија и заједно доносе одлуку о награди. Уколико се чланови жирија двоуме око награде за неког од учесника, коначну одлуку ће донети Председник жирија.

Члан 9

Жири процењује квалитет извођења у односу на техничке и интерпретативне захтеве изведених композиција, узимајући у обзир образовни ниво такмичара.

Члан 11

Најбољи такмичари у свакој категорији који освоје између 95–100 бодова биће награђени првим, другим или трећим местом. Такмичари који освоје између 90-100 бодова биће награђени Златном плакетом, они који освоје 80 – 89,99 бодова биће награђени Сребрном плакетом, а они са 70 – 79,99 бодова биће награђени Бронзаном плакетом. Свим такмичарима који остваре мање од 70 бодова додељује се Захвалница за учествовање на такмичењу.

Посебна признања или посебне награде могу доделити друге институције и спонзори такмичења у договору са организаторима, жиријем и Удружењем харфиста и пријатеља харфе.

Члан 12

Жири може прогласити најбољег учесника такмичења – лауреата такмичења. За ове такмичаре организатор може обезбедити додатне награде.

Члан 13

Одлуке жирија су коначне и неопозиве.